تبلیغات
ساجد - باید رفتار علوى در میان مسؤ ولان نهادینه شود
باید رفتار علوى در میان مسؤ ولان نهادینه شود

وظیفه ى مسؤ لان سنگین است ؛ باید رفتار علوى در میان ما مسئولان نظام جمهورى اسلامى نهادینه شود، آن روز است كه هیچ گونه آسیب و خطرى این نظام را تهدید نخواهد كرد.
انقلاب اسلامى براساس الگو قرار دادن همین شخصیت همه جانبه كامل به وجود آمد. آنهایى كه خواستند از انقلابهاى گذشته و از بعضى حوادث كشورهاى دیگر براى انقلاب اسلامى شبیه سازى كنند، به این نكته توجّه نكردند انقلاب اسلامى الگو و نمونه ى خود را از امیرالمؤ منین گرفت و نظام جمهورى اسلامى به وجود آمد. امام بزرگوار ما یك شاگرد و رهرو مكتب امیرالمؤ منین (علیه الصلاة والسلام ) بود، در رفتار و گفتار خود، همین توصیه ها را مى كرد. اگر نگاه كنید، در تعالیم امام بزرگوار، جا به جا شاخصهاى علوى را مشاهده مى كنید. به خاطر همین بوده است كه دشمنان نقطه ى مقابل راه امام را هدف فعالیّت خودشان قرار داده اند. تبلیغات دشمنان انقلاب و نظام جمهورى اسلامى - كه دشمنان ملّت ایران اند - هدف خود را همین قرار داده اند كه نقطه ى مقابل آن راهى را كه امام بزرگوار با شاخصهاى معین ترسیم كرده بودند، در میان مردم ترویج كنند                               . رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیة اللّه العظمى خامنه اى