تبلیغات
ساجد - می فروش
می فروش

مِی فروشی گفت کالایم می است
گرمی بازار من ساز و نی است
من خمینی دوست می دارم که او
هم خم است و هم می است و هم نی است