تبلیغات
ساجد - ضرب المثل
ضرب المثل

چندین ضرب المثل فارسی همراه با معنای فارسی آنها

To get down off a high horse: از خر شیطان پایین آمدن! 

out of the flying pan into the fire: از چاله به چاه افتادن!

Out of sight; Out of mind: از دل برود هر آنکه از دیده برفت.

A wet blanket: آیه یأس خوان، مثل برج زهرمار.

To carry coals to newcastle: زیره به کرمان بردن!

Dont cry over spilt milk : آب رفته به جوی برنمی گردد.

Curiosity killed the cat : زبان سرخ، سر سبز را به باد می دهد.

You should whistle for it: خوابش را ببینید!

 Feel at home: راحت باشید، خانه خودتان است!

A bad thing never dies: بادمجان بم آفت ندارد!

Any port in a storm: کفش کهنه در بیابان نعمت است.

All that glitters is not gold: هر گردی گردو نیست!

Be true and fear not: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است!

Bear's service: دوستی خاله خرسه!

To bwat the air: آب در هاون کوبیدن!

A big head has a big ache: هر که بامش بیش برفش بیشتر!

Bad luck brings good luck: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

Barking dogs never bite: از آن نترس که های و هویی داره، از آن بترس که سر به تویی داره!

Be a pain in the neck: وبال گردن بودن!

Lucky nothing happened: خیلی شانس آوردید که اتفاقی نیفتاده!

There is no place like home: هیچ جایی مثل خانه ی خود آدم نمی شود.

Between pillar and post there may be rescue: از این ستون به آن ستون فرج است!

To rush one's fences: از هول حلیم توی دیگ افتادن، شش ماهه به دنیا آمدن!

Beggers can't be choosers: گداها حق چانه زدن ندارند!

Between two stools one falls to the ground: با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت!

At the foot of the candle is dark: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

As you make your bed, so must lie in it: هر کسی خربزه می خورد باید پای لرزش هم بنشیند!

All is well, that ends well: شاهنامه آخرش خوش است!

After death the doctor: نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

Actions speak louder than words: دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

 

نگ 86